توضیحات

پروژه ای
طراحی خطوط انتقال آب و مدلسازی هیدرولیکی آن
طراحی خط انتقال آب