توضیحات

پروژه ای
طراحی تاسیسات مکانیکی براساس استانداردهای معتبر و مقررات ملی ساختمان
با قیمت پینشهادی براساس هر مترمربع زیربنا
600 تومان
طراحی تاسیسات مکانیک