تعرفه ها

 •  برای کارفرمایان:                                                                               

تعرفه حق عضویت بابت خدمات سایت و ارسال پروژه به شرح جدول زیر می باشد.

نوع عضویت محدوده تعریف و ارسال پروژه (سالانه) امکان توافق و انجام پروژه (سالانه) حق عضویت سالانه (ریال)
رایگان تا 5 3 0
نقره ای تا 50 تا 30 380000
طلایی نامحدود نامحدود 450000

 شایان ذکر است در صورت عضویت طلایی در طول سال از جوایز، پیشنهادات شگفت انگیز، تعرفه رایگان سایت برای تعریف و انجام پروژه ها تا سقف  10،000،000  ریال، تعرفه رایگان سیستم ارتباط مستقیم و همچنین خدمات خاص گروه میزکار مجازی ایرانیان با توجه به سابقه و عملکرد کاربری، بهره مند خواهید شد.

همچنین علاوه بر حق عضویت در ارسال پروژه و پس از ایجاد توافق نهایی در پروژه ها، شرایط کلی زیر وجود خواهد داشت:

 • درصورت نهایی شدن پروژه (توافق کافرما و متخصص) به میزان 5 % از هر پرداخت، بابت حق الزحمه خدمات سایت، کسر خواهد شد.
 • در صورت تعریف بیش از 10 پروژه در مدت هر سال شمسی میزان حق الزحمه خدمات برای پروژه های بیش از 10 عدد از مقدار 5% به 3 % کاهش داده خواهد شد.
 • در صورت تعریف بیش از 15 پروژه در مدت هر سال شمسی میزان حق الزحمه خدمات برای پروژه های بیش از 15 عدد از مقدار 5% به5/1 % کاهش داده خواهد شد.
 • در صورت تعریف و اجرایی شدن (توافق کارفرما و متخصص) بیش از 30 پروژه در سال حق الزحمه برای پروژه های بیشتر از 30 عدد رایگان خواهد بود.
 • در صورت انتخاب سیستم پرداخت مسنقیم (ارتباط مستقیم) پس از شارژ 15 درصد مبلغ توافق شده توسط کارفرما، فایل توافق انجام شده و مشخصات کاربری برای طرفین ارسال شده و پروژه خاتمه یافته تلقی شده و طرفین موارد را شخصا پیگیری خواهند نمود. شایان ذکر است 10 درصد هزینه فوق مربوط به متخصص می باشد که کارفرما می بایست متعاقبا از پرداخت های آتی خود به متخصص، کسر نماید. شایان ذکر است در صورت انتخاب سیستم پرداخت مستقیم بعد از تعریف بیش از 5، 10 و 30 پروژه به ترتیب مقدار حق الزحمه سایت به 12درصد ، 8 درصد و رایگان تقلیل می یابد.

 

 • برای متخصصین:

تعرفه حق عضویت بابت خدمات سایت و ارسال پیشنهاد برای پروژه ها به شرح جدول زیر می باشد.

نوع عضویت محدوده تعریف و ارسال پروژه (سالانه) امکان توافق و انجام پروژه (سالانه) حق عضویت سالانه (ریال)
رایگان تا 5 3 0
نقره ای تا 50 تا 30 380000
طلایی نامحدود نامحدود 450000

 شایان ذکر است در صورت عضویت طلایی در طول سال از جوایز، پیشنهادات شگفت انگیز، تعرفه رایگان سایت برای انجام پروژه ها تا سقف  10،000،000  ریال، تعرفه رایگان سیستم ارتباط مستقیم و همچنین خدمات خاص گروه میزکار مجازی ایرانیان با توجه به سابقه و عملکرد کاربری، بهره مند خواهید شد.

همچنین علاوه بر حق عضویت در ارسال پروژه و پس از ایجاد توافق نهایی جهت انجام پروژه ها،  شرایط کلی زیر وجود خواهد داشت:

 • درصورت نهایی شدن پروژه (توافق کافرما و متخصص) به میزان 10 % از هر پرداخت، بابت حق الزحمه خدمات سایت، کسر خواهد شد.
 • در صورت توافق و اجرای بیش از 5 پروژه در مدت هر سال شمسی میزان حق الزحمه خدمات برای پروژه های بیش از 5 عدد از مقدار 10% به 7 % کاهش داده خواهد شد.
 • در صورت توافق و اجرای بیش از 15 پروژه در مدت هر سال شمسی میزان حق الزحمه خدمات برای پروژه های بیش از 15 عدد از مقدار10% به 4 % کاهش داده خواهد شد.
 • در صورت تعریف و اجرایی شدن (توافق کارفرما و متخصص) بیش از 30 پروژه در سال حق الزحمه برای پروژه های بیشتر از 30 عدد رایگان خواهد بود.
 • در صورت انتخاب سیستم پرداخت مسنقیم (ارتباط مستقیم) پس از شارژ 15 درصد مبلغ توافق شده توسط کارفرما، فایل توافق انجام شده و مشخصات کاربری برای طرفین ارسال شده و پروژه خاتمه یافته تلقی شده و طرفین موارد را شخصا پیگیری خواهند نمود. شایان ذکر است 10 درصد هزینه فوق مربوط به متخصص می باشد که کارفرما می بایست متعاقبا از پرداخت های آتی خود به متخصص کسر نماید. شایان ذکر است در صورت انتخاب سیستم پرداخت مستقیم بعد از تعریف بیش از 5، 10 و 30 پروژه به ترتیب مقدار حق الزحمه سایت به 12درصد ، 8 درصد و رایگان تقلیل می یابد.

 

 
 
>