تدوین دستور العمل های سازمانی

شماره پروژه : ۱۴۸
|
کارفرما : azamat
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۹/۱۰/۱۴
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 3 ماه
|
بودجه کل پروژه : ۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

این دستور العمل ها در دو بخش فرآیند های سازمانی و فرآین های منابع انسانی بر اساس فرآیند ها و فعالیت سازمان طراحی میشود . دستور العمل های مذکور قابل پایش و اندازه گیری اثر بخشی میباشند


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 30000000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : azamat
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :3