تدوین اظهار نامه تعالی منابع انسانی

شماره پروژه : ۱۴۶
|
کارفرما : azamat
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۹/۱۰/۱۴
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : یک ماه
|
بودجه کل پروژه : ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

تهیه و تدوین کتابچه اظهار نامه تعالی منابع انسانی در سطوح مختلف مدل جایزه


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 10000000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : azamat
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :3