تامین سرمایه انسانی سازمان

شماره پروژه : ۱۴۱
|
کارفرما : vsaadi
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۹/۱۰/۱۱
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 50 ماه
|
بودجه کل پروژه : ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

شناسایی و تامین نیروهای متخصص و خبرگان که برپایه دانش و تجربه می توانند بهره وری سازمان را ارتقاء بخشند


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 10000000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : vsaadi
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :3