بازاریابی دوره های مدیریت عالی کسب و کار(DBA)

شماره پروژه : ۱۴۰
|
کارفرما : vsaadi
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۹/۱۰/۱۱
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : هفته
|
بودجه کل پروژه : ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

و قابل ترجمه رسمی


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 2000000 تومان


مهارت های مورد نیاز

DBA 
کارفرما : vsaadi
تعداد پروژه های فعال :0
تعداد کل پروژه ها :3