جستجوی پروژه ها

گرافیک و هنرrss

تهیه محتوا جهت ارائه در شبکه های اجتماعی ، براساس حداقل 4 ویدئو در یک ماه (هر هفته 1 ویدئو) و 30 تصو ...
گرافیک و هنر
150000 تومان
پروژه ای
طراحی پوستر جهت تبلیغات در شبکه های اجتماعی با رعایت نکات مهم و اصول طراحی پوسترهای تبلیغاتی با موضو ...
گرافیک
طراحی سربرگ، پاکت نامه و بروشور ...
گرافیک
100000 تومان
پروژه ای
طراحی بنرهای تبلیغاتی برای سایت ...
گرافیک