مطالعات مرحله اول تاسیسات مکانیک

شماره پروژه : ۶۸
|
کارفرما : hhosseini56
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۶/۱۱/۱۶
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 15 روز
|
بودجه کل پروژه : ۷۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : در حال انجام
توضیحات
پیشنهادها(1)
میز کار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

انجام مطالعات مرحله اول تاسیسات مکانیک ساختمانی با کاربری عمومی و تهیه گزارش و مدارک موزد نیاز


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 700000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : hhosseini56
تعداد پروژه های فعال :1
تعداد کل پروژه ها :3
>