بررسی خطوط انتقال آب در نرم افزار GIS

شماره پروژه : ۳۷
|
کارفرما : hhosseini56
|
تاریخ تعریف پروژه :۱۳۹۶/۸/۲۰
|
نوع پروژه : پروژه ای
|
مقدار زمان پیش بینی شده : 2 ماه
|
بودجه کل پروژه : ۱۰۰۰۰۰۰ تومان
|
وضعیت پروژه : باز
توضیحات
پیشنهادها(0)
میزکار
نظر و رتبه

توضیحات پروژه

نیاز به بررسی پروژه براساس نرم افزار GIS جهت خطوط انتقال آب از نظر بهینه بودن مسیر، قطر لوله ها می باشیم


بودجه پروژه

نوع پروژه : پروژه ای

بودجه کل پروژه : 1000000 تومان


مهارت های مورد نیاز

کارفرما : hhosseini56
تعداد پروژه های فعال :1
تعداد کل پروژه ها :3
>